شرکت مدیریت صادرات

پيشرفت­هاي اقتصادي وصنعتي در چند دهه اخير، نياز بـه دسـتيابي بـه بازارهـاي جديـد وافـزايش چـشمگير رقابت هاي بين المللي سبب گشته تا حضور در اين بازارها با توجـه بـه روابـط حـاكم بـر آنهـا از پيچيـدگي خاصـي برخوردار گردد. شرکت مدیریت صادرات یکی از انواع شركتهاي تخصصي در حوزه صادرات است كه با در نظر گرفتن فرایند آماده سازی محصول برای صادرات، محصولات داخلـي وخـدمات را بـه نماينـدگي از توليـدكنندگان در بازارهاي خارجي بازاريابي مي نمايند.

شركت مديريت صادرات يك شركت كاملاً مستقل است كـه ماننـد يـك دپارتمـان انحـصاري فروش صادراتي براي صادركننده ها عمل مي كند. شرکت مدیریت صادرات بسته به شرایط و نیاز می توانند مدیریت تمام و یا بخشی از فعالیت های صادراتی بنگاه های اقتصادی مخصوصا بنگاه های کوچک و متوسط را به عهده گیرد.

ﺗﻌﻬﺪ در ﻗﺒﺎل ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات را از ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎء ارزش اﻓﺰوده ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ تا زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ . ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات در راﺳﺘﺎي اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮدازش و ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ خدمت اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي از ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

خدمات شرکت های مدیریت صادرات

خدمات يك شركت مديريت صادرات بسياري از جنبه هاي مربوط به صادرات از جمله انجام ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎزار ﻫﺪف، ﺗﻌﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﻫﺪف، اراﺋﻪ اﻟﺰاﻣﺎت و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎرك ﮔﺬاري و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺎدراﺗﯽ ، اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮاي ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم، ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﯾﺎ اﺧﺬ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ و ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮﻓﯿﻦ، آﻣﻮزش ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎص و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن پوشش ميدهد. بطور كلي شركتهاي مديريت صادرات دو دسته خدمت ارائه میدهند. يك دسته خدماتي هستند كه براي ايجاد تقاضا در بازارهاي بين المللي ارائه می شود. دسـته ديگـر خـدماتي هـستند كـه شـركتهاي مـديريت صـادرات بـه بنگاههـاي كوچـك ومتوسـط ارائـه ميدهنـد تـا آنهـا را در پاسـخ بـه تقاضـاي مـشتريان بين المللي ياري دهند.

ارتباط با ما

          شماره تماس: 38268496-035

          واتساپ و تلفن همراه: 09133522904

         واتساپ و تلفن همراه:  09134507937

           ایمیل: info@tot-emc

ایجاد رضایت محور اصلی فعالیت ما

تکیه بر دانش اساس کار ما

اعتماد سازی راه ماست.

ارتباط با ما

          شماره تماس: 38268495-035
          واتساپ و تلفن همراه: 09133522904
          واتساپ و تلفن همراه:  09134507937
           ایمیل: info@tot-emc