محدودیت های وارداتی عراق به حالت قبل باز می گردد/ اعمال مجدد تعرفه روی کالاهای وارداتی

پایگاه تجاری کرمان در ارمنستان راه‌اندازی می‌شود